| strona główna | życie szkoły | galeria | administracja |
szukaj:
Zespół Szkół
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
ZESPÓŁ SZKÓŁ - SZKOŁA NA CO DZIEŃ - Prawa i obowiązki ucznia


Część 1: Dotyczy norm współżycia społecznego

Uczeń ma prawo do:

 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym;
 • swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
 • szacunku, poszanowania godności osobistej i nietykalności cielesnej;
 • wpływanie na życie przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających na terenie zespołu szkół;
 • reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach;

Uczeń ma obowiązek:

 • przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych  pracowników;
 • przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności;
 • szanowania poglądów i przekonań religijnych innych ludzi;
 • okazywanie szacunku dorosłym i kolegom;
 • szanowania godności i nietykalności osobistej własnej i innych;
 • dbać o wspólne dobro, ład i porządek;
 • szanować mienie własne i cudze;
 • nie niszczyć ścian, elewacji budynku i sprzętu;
 • podporządkować się zaleceniom dyrektora, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom rady samorządu szkolnego lub klasowego;


Część 2: Dotyczy organizacji zajęć

Uczeń ma prawo do:

 • zapoznania się z kryteriami oceniania na lekcjach wprowadzających;
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
 • uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;
 • korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;
 • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;
 • trzykrotnego zgłoszenia w ciągu semestru braku przygotowania do zajęć;

Uczeń ma obowiązek:

 • systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu zespołu szkół;
 • punktualnie przychodzić na zajęcia;
 • usprawiedliwiania spóźnień i nieobecności;
 • uzupełnić braki wynikające z absencji;
 • dostarczania przeciwwskazań lekarskich dotyczących zwolnienia z niektórych zajęć;
 • uczyć się systematycznie;
 • w czasie trwania zajęć zostawiać kurtkę w szatni;
 • zostawiać teczkę w sali, w której będą odbywać się następne zajęcia;
 • wchodzić do sal lekcyjnych pod opieką nauczyciela;


Część 3: Dotyczy prac pisemnych (sprawdzianów i prac klasowych)

Uczeń ma prawo do:

 • poznania terminu prac pisemnych z tygodniowym wyprzedzeniem;
 • znajomości zakresu pracy pisemnej;
 • maksymalnie trzech prac pisemnych w ciągu tygodnia, ale nie więcej niż jedna praca w ciągu dnia;

Uczeń ma obowiązek:

 • przygotować się do sprawdzianu poprzez powtórzenie materiału;
 • dostarczyć materiały wymagane na sprawdzianie (pracy klasowej) przez nauczyciela, np. papier ksero lub podaniowy, zeszyt prac klasowych, słownik, itp.


Część 4: Dotyczy zdrowia i bezpieczeństwa

Uczeń ma prawo do:

 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 • opieki wychowawczej i warunków pobytu zapewniających bezpieczeństwo;
 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej;
 • korzystania z pomocy doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • korzystania z opieki pielęgniarskiej;
 • uzyskania pierwszej pomocy w razie wypadku lub nagłego zachorowania;
 • odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii;

Uczeń ma obowiązek:

 • dbać o własne życie, zdrowie i higienę;
 • przebywania na terenie obiektów zespołu szkół w czasie trwania jego zajęć lekcyjnych;
 • przebywania podczas przerw na korytarzu tego piętra, na którym odbywać się będą następne zajęcia;
 • wystrzegania się nałogów (nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających);
 •  nie przynoszenia przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu;
 • zachowywać się podczas przerw spokojnie, nie biegać, nie zagrażać swoim zachowaniem bezpieczeństwu innych;
 • przestrzegać regulaminów pracowni przedmiotowych;
 •  respektować zarządzenia służby zdrowia dotyczące badań;
 • specjalistycznych, szczepień, fluoryzacji;
Ostatnia modyfikacja: 01.07.2009

ˆˆˆˆˆˆˆ(c)2009 Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Design by Adam Matysiak. | admin
0.027 |