| strona główna | życie szkoły | galeria | administracja |
szukaj:
Zespół Szkół
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
ZESPÓŁ SZKÓŁ - UE - Rola badacza horyzonty moje roztacza

„Rola badacza horyzonty moje roztacza”
- podsumowanie projektu

Słowem wstępu
Mamy zaszczyt przedstawić Państwu niniejszą broszurę, prezentującą realizację projektu „Rola badacza horyzonty moje roztacza” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem tej publikacji jest przybliżenie form aktywności uczniów naszej szkoły w ramach tego projektu.
Jesteśmy dumni, że mogliśmy uczestniczyć w tym przedsięwzięciu, a efekty naszej pracy będą procentowały w przyszłości.

Opis projektu
Od września 2008r.  do lipca 2009r. w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza  we Wręczycy Wielkiej realizowany jest projekt „Rola badacza horyzonty moje roztacza”; którego wnioskodawcą była Gmina Wręczyca Wielka. Projekt powstał z myślą o uczniach interesujących się naukami matematyczno-przyrodniczymi, językami obcymi, przedsiębiorczością, nowymi technikami informatycznym i wykorzystaniem zdobytej wiedzy w praktyce. Realizacja zajęć odbywała się w szkole podstawowej i gimnazjum poprzez: Kurs języka angielskiego „Travel Agency”; „Klub małego odkrywcy”; „Koło młodego badacza”; „Matematyczne inspiracje na przyszłość”; „Koło młodych przedsiębiorców”, Koło biologiczne „Ty też potrafisz”; „Drużynę młodych fizyków”; „Matematykę w architekturze” i „Koło młodych chemików”. Trenerzy specjaliści realizowali zajęcia w oparciu o programy własne. Zajęcia prowadzone były    w oparciu o aktywne formy i metody pracy mające na celu rozwijanie kluczowych umiejętności uczniów. Uczestnicy projektu wdrażani byli do samodzielnej pracy eksperymentalnej, obserwacji i wyciągania wniosków z doświadczeń. Potrafią zaprezentować  efekty swoich prac, radzić sobie z sytuacjami trudnymi. Wiedzą, że aby w przyszłości znaleźć zatrudnienie na nowoczesnym rynku pracy należy rozwijać kompetencje w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, umiejętności językowych oraz przedsiębiorczości. Samodzielne zdobywanie wiedzy   i umiejętności dawało uczestnikom wiele radości, entuzjazmu, pozwalało na rozwijanie spontanicznej ciekawości poznawczej. Uczniowie m.in. uczestniczyli w pokazach fizycznych poznając prawa fizyki, zapoznali się z pracą Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej, WUP, doradcy zawodowego,  z działalnością czterech przedsiębiorstw w naszej okolicy; wykonali mapę Wielkiej Brytanii i broszurę naszej okolicy w języku angielskim, uczestniczyli w obozie językowym; odwiedzili ciekawe miejsca w okolicy Złotego Potoku, zapoznali się z historią naszego regionu na lekcji w muzeum oraz z zasadami projektowania osiedla mieszkaniowego.
Uczestnicy projektu mieli zapewniony dostęp do nowoczesnej bazy szkoły tj. pracowni komputerowej, projektorów, tablic interaktywnych, pracowni językowej.
Przeznaczone na realizacje projektu fundusze wzbogaciły bazę dydaktyczną szkoły. Udział   w projekcie to nie tylko wymierne korzyści, ale nasza inwestycja w przyszłość, bowiem ci młodzi odkrywcy, badacze, językowcy, naukowcy, architekci, przedsiębiorcy, biolodzy, matematycy będą  tę przyszłość tworzyć jako profesjonaliści na najwyższym poziomie.

„Młodzi Przedsiębiorcy”
Na zajęciach „Koło Młodego Przedsiębiorcy” uczestnicy projektu zdobywali cenne informacje dotyczące wyboru zawodu oraz zakładania działalności gospodarczej w dzisiejszych  realiach rynkowych. Mieli również możliwość uczestniczenia  w ciekawych wyjazdach studyjnych do przedsiębiorstw oraz spotkań z pracownikami Urzędu Gminy,  Urzędu Skarbowego, ZUS, WUP, banku. Młodzież rozwinęła także swoje umiejętności w zakresie komunikacji, samooceny, współpracy w zespole oraz radzenia sobie ze stresem. Wykonano prezentacje multimedialne z wyjazdów, wybranych zawodów oraz  teczki zawodów poszukiwanych na rynku pracy. Młodzi przedsiębiorcy zdobyli nowe doświadczenia, które pomogą im w przyszłym życiu zawodowym.

Koło matematyczne „Matematyka w architekturze”    
Zajęcia matematyczne w dwóch grupach odbywały dwa razy w miesiącu po dwie godziny. Młodzież gimnazjalna poszerzała swoje wiadomości matematyczne dotyczące figur płaskich i brył, wykonywała liczne konstrukcje przestrzenne. Wypracowane pomoce dydaktyczne wzbogaciły warsztat cowni matematycznej. Uczniowie wykonali pięć makiet osiedla, co pozwoliło na wykorzystanie wiedzy w praktyce. Uczestnicy projektu poznali zastosowanie matematyki w architekturze i budownictwie. Poznali pracę architekta, mieli możliwość spotkania się z fachowcami w dziedzinie architektury. To wszystko zapewne pozwoliło im lepiej rozwinąć matematyczną wyobraźnię, a w przyszłości pozwoli wykonywać pasjonujący zawód architekta.

“Travel Agency”
Kurs języka angielskiego „Travel Agency- kulturowe podróże po krajach anglojęzycznych”- to zajęcia warsztatowe, które miały na celu rozbudzić zainteresowania językiem angielskim oraz kulturą krajów anglojęzycznych. Kurs pozwolił rozwijać i pogłębiać wiadomości uczestników i umiejętności praktycznego wykorzystania języka. Dzięki zajęciom uczniowie mogą swobodnie operować językiem angielskim w dziedzinie turystyki, geografii i realioznastwa. Podczas spotkań poznawaliśmy ciekawostki na temat krajów anglojęzycznych i ich atrakcje turystyczne, co pozwoliło nam stworzyć albumy, mapy, filmiki, prezentację power point. Przygotowywaliśmy popularne potrawy według angielskich przepisów kulinarnych, makietę wymarzonej wyspy wakacyjnej, a także broszurki na temat Wręczycy w języku angielskim. Dzięki Skype konferencji przeprowadziliśmy wywiad z mieszkanką Londynu. Podsumowaniem kursu był trzydniowy obóz językowy w Złotym Potoku, w czasie którego uczestnicy oprócz teoretycznych zajęć językowych brali udział w zajęciach sportowych, tanecznych, językowych grach terenowych, praktycznych zabawach językowych, dyskotece i wycieczkach pieszych.

„Komunikacja interpersonalna  i autoprezentacja”
Wszyscy uczestnicy projektu- dzieci i młodzież mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach komunikacji interpersonalnej, a także  autoprezentacji; na których poznali techniki radzenia sobie w sytuacjach trudnych, problemowych; prawidłowego radzenia sobie ze stresem i umiejętności promowania własnej osoby oraz otwartości na podejmowanie nowych wyzwań. Zdobyta wiedza pozwoliła uczestnikom na pokonanie barier osobistych  i psychologicznych, co w przyszłości zapewne pomoże im w podejmowaniu życiowych wyborów i zmotywuje do osiągania wytyczonych sobie celów.

„Matematyczne inspiracje  na przyszłość”
Zajęcia matematyczno- informatyczne odbywały się w dwudziestoosobowej grupie i miały na celu umożliwienie uczniom opanowania umiejętności matematycznych w praktyce oraz wykorzystanie technologii komputerowej w życiu codziennym. Dzięki tym zajęciom uczniowie poznali matematykę, jako ciekawą dziedzinę nauki, z którą warto się zaprzyjaźnić. Dzieci  najbardziej polubiły rebusy i zagadki logiczne, krzyżówki i gry dydaktyczne. Ciekawą formą zajęć okazały się także warsztaty origami, podczas których powstały niesamowite postacie i konstrukcje. Uczniowie podczas zajęć informatycznych wypracowali  prezentacje multimedialne, które będą cennymi pomocami dydaktycznymi dla wszystkich uczniów i pozwolą pokazać innym, że matematyka jest potrzebna i nie jest wcale taka trudna.

„Klub Małego Odkrywcy”
Zajęcia klubu realizowane były w młodszej grupie wiekowej w formie spotkań oraz  różnych formach turystycznych: na wycieczkach i rajdach, zlotach, warsztatach turystycznych i ekologicznych. Praca na zajęciach koła pozwoliła beneficjentom na kierowane   i samodzielne zdobywanie wiedzy i umiejętności; rozbudziła w młodych adeptach turystyki zdolności poznawcze, a poprzez działania praktyczne nauczyła ich umiejętnego zachowania się w nowych sytuacjach. Wycieczki kształtują w młodych ludziach: stosunek do świata wartości, społeczeństwa, drugiego człowieka, samego siebie, świata kultury i przyrody. Zdobywanie wiedzy w trakcie wycieczek daje bowiem okazję do rozwoju różnorodnych zainteresowań i zamiłowań, wdraża do racjonalnego i kulturalnego organizowania  i spędzania wolnego czasu, wiąże naukę z życiem i realizuje postulat wielostronnego nauczania i uczenia się. „Mali Odkrywcy” mieli możliwość wyjazdu do Złotego Potoku i Koszęcina, uczestniczenia w lekcji muzealnej „Kultura naszego regionu”, udziału  w licznych marszach na orientację. Dzieci po każdej wyprawie przygotowywały wystawy fotograficzne. Wykonały ponadto piękne mapy, przewodnik turystyczny, makietę roślin chronionych. Najmłodsi uczestnicy projektu na długo zapamiętają tą fascynującą przygodę.

„Koło Młodego Badacza”
Uczniowie uczestniczący w zajęciach Koła Młodego Badacza tworzyli 15- osobowy zespół badawczy. Przygotowane zajęcia pozwalały  beneficjentom na samodzielną pracę eksperymentalną, obserwację i wyciąganie wniosków z doświadczeń. Radość i entuzjazm w samodzielnym zdobywaniu wiedzy i umiejętności, pozwoliły na rozwijanie zainteresowań uczestników. Wykonana prezentacja i film edukacyjny z eksperymentów  przyrodniczych oraz sesja naukowa na temat alternatywnych źródeł energii,  podwyższyła  umiejętności matematyczno - przyrodnicze, zwiększyła zainteresowania przyrodą, oraz zwróciły uwagę dzieci na dostrzeganie  i  rozpoznawanie  zjawisk w otaczającym świecie. W działalności  Koła  znalazły  się  zarówno  zajęcia   laboratoryjne, praca w terenie, jak również zajęcia w pracowni multimedialnej,  na których uczniowie nie tylko poszerzyli  zdobytą wcześniej na lekcjach przyrody wiedzę, ale przede wszystkim uczyli się odpowiedzialnego wykorzystywania zasobów przyrody. Uczniowie na AJD poznali doświadczenia  wyjaśniające przebieg procesów zachodzących w przyrodzie z punktu widzenia fizyki i astronomii. W swej pracy korzystali z ciekawych pomocy dydaktycznych,  w  tym m.in. zestawu alternatywne źródła energii, zestawu do badania elektryczności, wag technicznych,  sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych.

Koło biologiczne „Ty też to potrafisz”
Uczniowie na zajęciach koła biologicznego „Ty też to potrafisz” rozwijali zainteresowania przyrodnicze i ekologiczne. Przeprowadzali eksperymenty i doświadczenia na roślinach. Pracowali samodzielnie oraz zespołowo. Wykonywali polecenia według przygotowanych przez nauczyciela instrukcji do doświadczeń. Prowadzili obserwacje, zapisywali wyniki obserwacji, formułowali problemy badawcze, stawiali hipotezy oraz wyciągali wnioski. Wykonywali podstawowe zabiegi pielęgnacyjne w uprawie roślin. Uczniowie oglądali filmy edukacyjne, wykonywali preparaty mikroskopowe, korzystali z mikroskopów oraz różnych pomocy dydaktycznych.  Członkowie koła uczestniczyli w zajęciach wyjazdowych do Palmiarni w Gliwicach, gdzie poznali florę i faunę z innych stref klimatycznych oraz przystosowania egzotycznych gatunków. Spotkali się z pracownikami Ośrodka Edukacyjnego Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Kalinie. Brali udział w warsztatach terenowych na ścieżkach przyrodniczo-dydaktycznych oraz w ćwiczeniach praktycznych przygotowanych przez fachowców  w dziedzinie botaniki i zoologii.

„Drużyna Młodych Fizyków”
Młodzi fizycy pracowali w pietnastoosobowej grupie badawczej, gdzie uczyli się wykorzystywać w praktyce skomplikowane prawa fizyczne. Podczas wykonywania eksperymentów niezbędne okazały się pomoce dydaktyczne, o które dzięki Unii Europejskiej wzbogaciła się nasza pracownia fizyczna. Uczestnicy projektu brali udział w warsztatach zorganizowanych przez pracowników naukowych Akademii Jana Długosza w Częstochowie i Uniwersytetu Opolskiego. Na zajęciach uczniowie poznali biografie i osiągnięcia polskich oraz światowych fizyków; wykonywali doświadczenia i modele przyrządów. Uczestniczyli w fascynujących pokazach fizycznych oraz poznali zastosowanie fizyki w życiu codziennym. Poprzez te zajęcia młodzież na pewno rozwinęła swoje zainteresowania tą trudną, ale jakże ciekawą dziedziną nauki.

„KLUB MŁODEGO CHEMIKA”
Uczniowie uczestniczący w zajęciach Klubu Młodego Chemika w roku szkolnym 2008/2009  w ramach  projektu „Rola badacza horyzonty moje roztacza” tworzyli 15- osobowy zespół badawczy. Program  zajęć został opracowany w taki sposób, aby zapewnić młodzieży kontakt ze środowiskiem, problemami jego degradacji i ochrony, a doświadczenia  były ważnym i niezbędnym etapem naukowego poznania. W działalności  Klubu  znalazły  się  zarówno  zajęcia   laboratoryjne, praca w terenie jak również zajęcia w pracowni multimedialnej,  na których uczniowie nie tylko poszerzyli  zdobytą wcześniej na lekcjach biologii i chemii wiedzę, ale przede wszystkim kształtowali postawę współodpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska naturalnego. W swej pracy uczestnicy projektu korzystali z ciekawych pomocy dydaktycznych,  w  tym m.in. zestawu do badania gleby, symulatora obiegu wody  w przyrodzie, czy zestawu do badania obecności jonów w wodzie. Na  podsumowanie zajęć została przygotowana i przeprowadzona debata pod nazwą „Zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby”, z udziałem uczniów z innych klas. Zdobyte na zajęciach wiadomości  i umiejętności będą procentować w dalszych etapach kształcenia.

Ostatnia modyfikacja: 02.07.2009

ˆˆˆˆˆˆˆ(c)2009 Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Design by Adam Matysiak. | admin
0.014 |